پرش لینک ها

تحلیل گفته‌های مشتری

این امر باعث می‌گردد تا شناخت درست‌تری از مشتری به دست آوریم و بدانیم که نقطه آغاز وی چه بوده؟ کجا قرار داشته؟ اکنون در کدام نقطه ایستاده؟ و مقصد خود را در کجا تعیین کرده است؟

 

عارضه‌یابی از کسب و کار

برای اینکه تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهبردی، نسبت به شناخت وضعیت موجود صورت پذیرد؛ از طریق بررسی جوانب درونی و بیرونی در هر کسب و کاری، اقداماتی انجام می‌گردد. این امر به مدیریت یاری می‌رساند تا در مقابله با فرصت‌ها و تهدیدات، تصمیمات هماهنگ و یکپارچه اتخاذ کرده و به اهداف خود به نحو شایسته‌ای دست یابد.

 

راهکارهای بهبود

برای یافتن راه حل‌های مناسب و دست‌یابی به بهترین خدمات، نیاز داریم تا با نگاهی به عارضه‌های موجود در دو بخش درونی و بیرونی، بهترین راه‌کارها را برای بهبود انتخاب کنیم. راه‌کارهایی که بتواند کسب و کار را همواره در مسیری مطمئن و رو به توسعه نگاه دارد.